Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Platné od 17.1.2019

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
 
Predávajúci:
Kristína Siheľská
Palackého 619/4
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 42275679
DIČ: 1084624827
IČDPH: SK1084624827
 
 
Spotrebiteľ:
 
fyzické a právnické osoby  
 

I. Objednávka

Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho osobne, písomnou formou (e-mailom/vrátane objednávky cez e-shop, poštou). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:
 • meno a priezvisko
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu (ak je iná od fakturačnej)
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov tovaru
 • popis tovaru, počet kusov
 • dátum vystavenia objednávky, spôsob platby
 
Po doručení objednávky bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín spotrebiteľ obdrží potvrdzujúci email o prijatí objednávky.   Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 
 
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktu predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň prijatia potvrdenia objednávky emailom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 
Pri tovare označenom " na dopyt" uvedená skladová zásoba 1 ks , je z dôvodu zobrazovania daného produktu na stránkach cenových zrovnávačov napr.:( www.heureka.sk). U takto označených produktov je skladová zásoba 0 ks -  tovar je na objednávku. 
 
V rámci e-shopu je predávaný aj tovar, ktorý je  určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len „na objednavku“), Táto skutočnosť je vyznačená na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii hlavných vlastností tovaru zhotoveného na zákazku pojmom „Na objednávku“. Z charakteru tovaru na OBJEDNÁVKU vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v platných právnych predpisoch a týchto VOP.
 
Internetový obchod alfavet.sk, ďalej len „alfavet.sk“  ponúka na predaj len voľnopredajné veterinárne lieky a prípravky, podľa platných zákonov Slovenskej republiky  nie je možné prostredníctvom internetu predávať lieky na veterinárny predpis.
 
Internetový obchod alfavet.sk je určený len pre fyzické a právnické osoby registrované v Slovenskej a Českej republike. Adresa doručenia musí byť len na území Slovenskej a Českej republike.
 

II. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, štandardne je tovar posielaný do 3 pracovných dní (v prípade, že je tovar skladom). Ak tovar nie je skladom termín dodania sa telefonicky oznámi spotrebiteľovi.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky spotrebiteľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. 
 
 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena tovaru je stanovená v e-shope predávajúceho vrátane DPH, platná v čase uskutočnenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny sadzby DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, ak zobrazená cena na e-shope je nereálna a nastala z dôvodu chyby zobrazenia na stránke e-shopu. 
 
Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, bankovým prevodom, alebo dobierkou. Spôsob dodania tovaru si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom písomnom spôsobe komunikácie. 
Spotrebiteľ uhrádza prepravné náklady na základe platných VOP.
 
Ak ide o predaj tovaru " na objednávku" alebo na "dopyt" nieje potrebné platiť zalohu, pretože objednaním tovaru sa spotrebiteľ zaväzuje objednaný tovar  prebrať a uhradiť sumu v plnej výške.    Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť prebrať zásielku bez akéhokoľvek dôvodu, predávajúci má právo žiadť náhradu prepravného v plnej sume. 
 
Predávajúci spolu s potvrdením o expedícii tovaru pošle kupujúcemu daňový doklad – faktúru na kúpu tovaru. Predávajuci je platcom dane z pridanej hodnoty.

IV. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.
 
V prípade že si kupujúci neprevezme svoju zásieľku z výdajného miesta packeta / pošta, alebo odmietne zásieľku prevziať od kuriéra, vzniká predávajúcemu škoda v podobe nákladou spojených s prepravou, ktorú bude predávajúci vymáhať od kupujúceho.
 

V. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň kedy obdrží potvrdenie objednávky emailom, po prijatí emailu s potvrdením o odoslaní objednávky už nieje možné objednávku stornovať.
 
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho :  AlfaVet Pod hájom4254/210, 01841 Dubnica nad Váhom na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
 
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom stave.
Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v týchto VOP uvádzaný ako „na objednavku“).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 • tovar sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 • vystavená cena tovaru bola chybná.
 

VI. Záruka a riešenie reklamácií

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru a nesprávnym zaobchádzaním.
 
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo emailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Svoje práva a nároky si môže  spotrebiteľ voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line).
Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.“

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e.mailom na info@alfavet.sk ,  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 3 91/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail, na účel vykonania platnej registrácie na web stránku. Na tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na platnú registráciu. Spotrebiteľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi aj ďalšie osobné údaje, a to aj priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefón a v prípade podnikateľa, aj IČO na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu:https://www.alfavet.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a6_0.htm
 

VIII. Používanie cookies

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva web stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.

Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

IX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.
 
Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli v zmysle splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

Veterinárne diéty

   

  

       

   

         

Predajňa : AlfaVet Pod hájom 4254/210 Dubnica nad Váhom
Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
alfavet.lekaren@gmail.com
Po. - Pia. 09 - 17:00, So. 09 - 12:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk